Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin sprzedaży biletów 2018-07-31T11:13:47+00:00

Regulamin sprzedaży biletów oraz uczestniczenia w wydarzeniach
„Klubu Odpowiedzialnego Biznesu”

 

§ 1 Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Wydarzeniu. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie. Ilekroć
w Regulaminie mowa o Bilecie należy przez to rozumieć również Bilet elektroniczny.

Dowód Zakupu – Bilet lub paragon fiskalny albo inny dokument potwierdzający zakup Biletu, np.: wydruk z karty kredytowej, potwierdzenie mailowe.

Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-maila w Dni robocze od godziny 09:00 do godziny 17:00. Telefon: 730 778 166, email: a.bielak@gielda-eventow.pl. Opłata za połączenie z Działem Obsługi Klienta jest zgodna z posiadaną taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Bilet elektroniczny elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika, zapewniającej mu prawo do udziału w Wydarzeniu;

Organizator – Giełda Eventów Elżbieta Fijołek, Gałęzów 14, 23-100 Bychawa, Regon 061408707, NIP 7132919206, prowadząca sprzedaż i dystrybucję Biletów na Wydarzenie.

Wydarzenie – odbywa się co miesiąc w innym miejscu i terminie.

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów przez Organizatora.

System – komputerowy system sprzedaży i dystrybucji Biletów udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej opublikowanej pod domeną  klubodpowiedzialnegobiznesu.pl System umożliwia obsługę procesu składania zamówień, sprzedaży, dystrybucji i odbioru Biletów.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu na stronie klubodpowiedzialnegobiznesu.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu.

 

§ 2 Zasady Ogólne

Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące sprzedaży i dystrybucji Biletów
z wykorzystaniem Systemu na stronie www.klubodpowiedzialnegobiznesu.pl

Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Organizator sprzedaje i dystrybuuje Bilety na Wydarzenie.

Przed zakupem Biletu na stronie klubodpowiedzialnegobiznesu.pl Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Organizatora na tej stronie.

Jeżeli Organizator opracuje Regulamin Wydarzenia, to jego postanowienia także obowiązują Użytkowników. W takim przypadku Organizator udostępni Użytkownikowi Regulamin Wydarzenia poprzez umieszczenie go na stronie www. klubodpowiedzialnegobiznesu.pl

 

§ 3 Etapy procesu zakupu Biletu na stronie www. klubodpowiedzialnegobiznesu.pl

Proces zakupu Biletów sprzedawanych i dystrybuowanych przez Organizatora
z wykorzystaniem Systemu składa się z następujących etapów:

wybór kategorii i rodzaju Biletów oraz ich ilości;

podanie danych adresowych niezbędnych do realizacji;

podanie danych uczestnika Wydarzenia;

zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, Polityką Prywatności oraz potwierdzenie faktu tego zapoznania się;

weryfikacja zamówienia i zaakceptowanie warunków zakupu Biletu, w tym treści Regulaminu oraz zapoznanie się informacją o przetwarzaniu danych osobowych i ewentualne wyrażenie zgód marketingowych;

potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty;

wybór sposobu płatności za Bilet;

potwierdzenie warunków i realizacji zamówienia przez Organizatora.

 

§ 4 Zamówienie Biletu

W celu założenia zamówienia i zakupu Biletów w Systemie Użytkownik powinien uzupełnić dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

a) imię i nazwisko;

b) adres email;

c) nazwa firmy i dane ją identyfikujące (jeżeli użytkownik chce otrzymać fakturę VAT);

d) adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj;

f) kontaktowy numer telefonu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do Systemu lub za zmianę danych w Systemie przez Użytkownika, w szczególności danych adresowych. W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera kategorię Biletu. W ramach jednego zamówienia Użytkownik może dokonać zakupu określonej na stronie Wydarzenia ilości Biletów, zgodnie z informacją dostępną dla Użytkownika w trakcie procesu dokonywania zamówienia w Systemie.

Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.

Bilet umożliwia wejście na Wydarzenie (przez cały okres jego trwania) wskazanej na Bilecie liczbie osób. W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, jakie mogą wejść na Wydarzenie, Bilet uprawnia do wejścia na Wydarzenie jedną osobę.

Bilet uprawnia do wejścia tylko na jedną edycję wydarzenia.

W przypadku złożenia zamówienia na Bilet, Użytkownikowi jest przesyłany tego samego dnia lub najpóźniej dnia następnego po dokonaniu płatności, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, plik w formacie PDF, do wydrukowania.

Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych zamówienia.

 

§ 5 Wybór sposobu płatności za Bilet

Płatności za Bilet Użytkownik może dokonać w następujący sposób:

a) przelewem;

b) za pośrednictwem serwisu PAYU (zgodnie z regulaminem tego serwisu) lub innego pośrednika płatności internetowych;

Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik.

Organizator zastrzega, że niektóre sposoby płatności za zamówienie mogą być czasowo niedostępne w szczególności z uwagi czas, jaki pozostał do Wydarzenia i/lub z warunków przekazanych przez Organizatora. Wszelkie informacje na temat dostępnych form płatności za Bilety będą podane na stronie internetowej Wydarzenia.

Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 

§ 6 Zakończenie procesu zakupu Biletu

Po dokonaniu wyboru rodzaju i ilości Biletów, sposobu płatności oraz opcji dostarczenia Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków nabycia Biletu sprawdzenia wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu danych, oraz potwierdzenie chęci realizacji zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego przycisku. Po zaakceptowaniu warunków nabycia Biletu, Organizator przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy.

Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

Nieopłacenie zamówienia w terminie, zgodnie z § 5 ust. 3, zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z pkt 3 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku Organizator nie może zagwarantować, że wybrane Bilety będą wciąż dostępne.

W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać fakturę za zakupiony Bilet, winien w procesie składania zamówienia zaznaczyć pole „Proszę o wystawienie faktury VAT” i wypełnić prawidłowo wszystkie pola znajdujące się poniżej. Jeżeli Użytkownik nie zaznaczy pola „Proszę o wystawienie faktury VAT” może w terminie siedmiu dni od dnia dokonania płatności wystąpić ze stosownym wnioskiem na adres skrzynki elektronicznej: a.bielak@gielda-eventow.pl.

Organizator jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:

a) Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych;

Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży;

Bilet został kupiony w nieautoryzowanym przez Organizatora serwisie, sklepie lub platformie handlowej;

Bilet nie został opłacony w terminie określonym w § 5 ust. 3;

We wskazanych w ust. 6 lit. a-d przypadkach Organizator jest uprawniony do dokonania zgłoszenia zdarzenia do właściwych organów ścigania.

 

§ 7 Prawo odstąpienia od Umowy

Użytkownik będący konsumentem, ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zakupu biletu,  odstąpienia od umowy zakupu Biletu na Wydarzenie, bez podawania przyczyny. W tym celu może skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone pisemnie na adres Rzemieślnicza 10, 20-716 Lublin lub elektronicznie na adres a.bielak@gielda-eventow.pl.

Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga podania przyczyny i następuje bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Użytkownika będącego konsumentem.

 

§ 8 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Wydarzenia, zwrot pieniędzy za Bilety

Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia z równoczesnym nie wskazaniem innego terminu Wydarzenia. W przypadku odwołania Wydarzenia, Użytkownik będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu kwoty należności, zgodnie
z postanowieniami § 8.

W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani
o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej klubodpowiedzialnegobiznesu.pl . Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tą informację e-mailem.

W celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania informacji na adres e-mail: a.bielak@gielda-eventow.pl, a następnie do odesłania na adres wskazany
w pkt. 5 poniżej Dowodu Zakupu i Biletu lub Biletu elektronicznego. W przypadku zagubienia Dowodu Zakupu Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania do Organizatora oświadczenia o zagubieniu Dowodu Zakupu.

Zwroty Biletów na odwołane Wydarzenie przyjmowane są przez Organizatora w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia odwołania Wydarzenia, wyłącznie za pośrednictwem adresu: a.bielak@gielda-eventow.pl. Organizator zastrzega jednakże, iż w takim przypadku dla potrzeb obliczenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczy się dzień dostarczenia Biletu przez Użytkownika. W przypadku przesłania Biletu pocztą liczy się dzień nadania przez Użytkownika na adres Organizatora.

Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się przelewem lub w drodze zwrotu na kartę kredytową niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej, w zależności od sposobu dokonania zapłaty, przy czym Użytkownik może w formularzu reklamacyjnym wskazać rachunek bankowy, na który chciałby otrzymać zwrot.

 

§ 9 Procedura reklamacyjna

Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu mailowego: a.bielak@gielda-eventow.pl. lub w drodze listu poleconego przesłanego do siedziby Organizatora.

Reklamacje można zgłaszać w godzinach funkcjonowania Działu Obsługi Klienta, tj. w Dni robocze od godziny 09:00 do godziny 17:00.

W przypadku, gdy dostarczony Bilet jest nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora, w trybie przewidzianym w pkt 1 powyżej. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia reklamacji Organizator będzie się każdorazowo kontaktował z Użytkownikiem w celu ustalenia sposobu przekazania Organizatorowi Dowodu Zakupu oraz doręczenia Użytkownikowi nowego Biletu.

W przypadku otrzymania Biletu niezgodnego z zamówieniem, Użytkownik powinien odesłać Bilet na adres: Organizatora, w celu dokonania jego wymiany wraz z Dowodem Zakupu.

Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

W przypadku, gdy Użytkownik z przyczyn losowych utraci Bilet, może on zwrócić się do Organizatora z prośbą o wystawienie duplikatu Biletu. W takim przypadku pierwotny Bilet zostanie anulowany. W celu otrzymania duplikatu Biletu Użytkownik powinien przesłać prośbę o duplikat do na adres e-mail a.bielak@gielda-eventow.pl lub na adres Organizatora. Koszt doręczenia duplikatu ponosi Użytkownik. Zgłoszenia wniosku o duplikat w trybie wskazanym powyżej Użytkownik może dokonać w godzinach funkcjonowania Działu Obsługi Klienta, tj. w Dni robocze w godzinach od godziny 09:00 do godziny 17:00. W przypadku późniejszego zaistnienia przesłanek do wydania duplikatu należy kontaktować się z pracownikami Organizatora bezpośrednio przed Wydarzeniem.

 

§ 10 Odpowiedzialność

Użytkownik powinien sygnalizować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach
w funkcjonowaniu Sytemu. Organizator nie odpowiada za czasową niedostępność Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Organizatora (siła wyższa).

Jeżeli Wydarzenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń Wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora z równoczesnym nie przeniesieniem go na inny termin, Organizator zobowiązany jest do zwrotu Kwoty należności za Bilet.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu pod nieprawidłowy adres lub wysłanie wiadomości z informacjami dot. zamówienia lub odwołanego Wydarzenia na niewłaściwy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika.

Każda ze stron jest obowiązana naprawić szkodę wyrządzoną drugiej stronie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania jej zobowiązań, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które strona odpowiedzialności nie ponosi.

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną drugiej stronie, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkodę w postaci: utraty przychodu lub zysku, utraty korzyści, utraty powiązań biznesowych, utraty zakładanych oszczędności lub utraty danych.

Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek składane przez uczestników i mówców występujących na Wydarzeniu oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania.

Z uwagi na indywidualne cechy i umiejętności Użytkownika Organizator nie udziela gwarancji w jakiejkolwiek postaci odnośnie efektów udziału Użytkownika w Wydarzeniu oraz wykorzystywania przez niego materiałów w jakiejkolwiek sferze życia prywatnego lub gospodarczego.

 

§ 11 Własność intelektualna

Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku
z Wydarzeniem są i pozostają własnością Organizatora, co oznacza, że w związku z udziałem Użytkowania w Wydarzeniu żadne prawa własności intelektualnej Organizatora nie są przenoszona na Użytkownika.

Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Użytkownikowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Użytkownikowi w szczególności nie wolno powielać materiałów oraz zbywać lub przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Organizatora lub osób trzecich.

Użytkownik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Wydarzenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

 

§ 12 Zgoda na przetwarzanie danych oraz wykorzystywanie wizerunku

Użytkownik, który bierze udział w wydarzeniu ( zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO oraz zgodnie z ust. z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000
z dn. 24 maja 2018 r.) rejestrując się wyraża wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie
i zbieranie danych osobowych przez Giełda Eventów Elżbieta Fijołek z siedzibą Gałęzów 14, 23-100 Bychawa w celach realizacji spotkania biznesowego Klubu Odpowiedzialnego Biznesu. Jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na bezterminowe upublicznianie zdjęć
z eventu z jego wizerunkiem.

 

§ 13 Oświadczenia i inne postanowienia

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów.

W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.

Sprzedaż szkoleń, eventów, seminariów i innych usług i towarów realizowana podczas Wydarzenia regulowana będzie odrębnymi od niniejszego Regulaminu regulaminami, które udostępniane będą Użytkownikom w trakcie prowadzenia tej sprzedaży.

W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem powinna być kierowana na adresy wskazane w Regulaminie i formularzu zamówienia.

Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.

Niniejszy Regulamin w całości określa stosunek łączący Organizatora i Użytkownika. Wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte przez Organizatora i Użytkownika dotyczące jej przedmiotu zostają niniejszym uchylone.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Organizator i Użytkownik poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Użytkownik może kontaktować się z Organizatorem w sprawie Wydarzenia w formie: pisemnej na adres: Giełda Eventów Elżbieta Fijołek (w skrócie GE), Gałęzów 14, 23-100 Bychawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.bielak@gielda-eventow.pl.

Użytkownik składając zamówienie Biletu z obowiązkiem zapłaty akceptuje warunki wskazane w formularzu zamówienia oraz w Regulaminie jako warunki umowy wiążącej go z Organizatorem.

Przed złożeniem zamówienia Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i formularza zamówienia oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów. W razie wykrycia błędów i nieścisłości Użytkownik przed złożeniem zamówienia powinien zwrócić się do Organizatora w celu pisemnego potwierdzenia wszelkich naniesionych przez niego w Regulaminie zmian.

Organizator odpowiada wyłącznie za oświadczenia woli złożone na piśmie przez upoważnionych do tego pracowników i agentów.

Użytkownik oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Wydarzenia.

Użytkownik będący konsumentem przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

ZAŁĄCZNIK NR 1